SentezFLEX Şirkət İdarəetmə Sistemi

  sentezflex-sirket-idareetme-sistemi

  SentezFLEX ilə cari hesab, fond rəhbərliyi, faktura əməliyyatları, çək / sənəd və bank əməliyyatları, sifariş rəhbərliyi, mühasibat və maliyyə rəhbərliyi, resept və istehsal rəhbərliyindən, qurğular təqibinə qədər bütün əməliyyatlarınızı tam inteqrasiya içində təmin edə bilərsiniz. Reminder və Xəbərdarlıq Sistemi sayəsində də əhəmiyyətli iş və günlərinizi təyin sistemin avtomatik xatırlatmasını təmin edə, modullar üçün istifadəçi və şirkət əsasında edilən əməliyyatların sizə e-poçt və ya xəbərdarlıq mesajı şəklində bildirilməsini təmin edə bilərsiniz.

  Və daha bir çox əməliyyatı SentezFLEX KOBİ İdarəetmə Sistemi ilə rahatlıqla reallaşdıra, tək etməniz lazım olan sizin üçün uyğun olan paketi müəyyən edir.

  istifadeci-dostu-interfeysİstifadəçi Dostu Ağıllı Həllər

  SentezEXCELLENT Şirkət İnformasiya və İdarəetmə Sistemi istənilən hər cür hesabatın yaradıla bilməsini təmin edən Verilənlər bazası Analiz vasitələri, anlıq və sürətli məlumata çatılmasını təmin edən İdarəçi Kontrol Paneli, statistik və qrafik hesabatlar hazırlamağa imkan təqdim edən Analiz kublar, valyuta kurlarının sistemə avtomatik işlənməsini təmin edən Mərkəz Bankı Kur İnteqrasiyası *, ananında dəstək və məlumat paylaşmasına imkan təmin edən Sintez Forum, fərqli dillərdə proqramın istifadə təmin edən Çoxlu Dil Dəstəyi və hər cür hesabatın hazırlana hesabat İstehsalçılar ilə istifadəçi dostu və ağıllı həllər təqdim edən bir sistemdir.

  * Əgər ölkədə Mərkəz bankı sistemi dəstəkləyir isə.

  Modullar

  Cari Hesablar

  Tək kart üzərində AZN və istənilən valyuta cinsi əsasında hərəkət girişi edə bilər və hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Cari hesab kart və fişlerine alfasayısal və ədədi xüsusi kodlar təyin edə bilər, xüsusi kodalara görə detallı və məcmu hesabatlar ala bilərsiniz.

  Cari hesablar üçün fərqli qur tipi təyin edə bilər, hərəkət girişlərində cari hesaba xüsusi kur üzərindən əməliyyat edə bilərsiniz.

  Faktura, çək / sənəd kimi hərəkətlər istiqamətində aylıq və həftəlik yaşlandırma, vədə fərqi çıxarış, xülasə Adat kimi hesabatlar ala, faktura əsasında ödəmə / Ödəniş əməliyyatları edə bilərsiniz.

  Cari hesab hərəkətləri və digər modullardan edilən inteqrasiya nəticəsində cari hesab çıxarış, anbarlı cari hesab çıxarış, razılaşma məktubu, saldo siyahısı kimi hesabatları istənilən tarixlər arasında TL və kurs əsasında ala bilərsiniz.

  Cari hesablara risk limiti və vədə opsionu təyin limit və vədə əsaslı əməliyyatlar edə bilər, cari hesab risk hesabatı sayəsində cari hesablarınızı riskini təqib edə bilərsiniz.

  Bakı və hərəkət hesabatlarını istənilən tarix aralığında, saldo növləri əsasında (Borclu, Borc, Borc Bakı, Alacaq Bakı, Bakiyeli, balansı, Hərəkətli) ala bilərsiniz.

  Bütün cari hesab kartlarını şirkətdən şirkətə və eyni şirkət içində kopiyalama edərək məlumat girişlərini sürətləndirə bilər.

  Anbar Rəhbərliyi

  Məhsul və inventar ilə bağlı bütün giriş / çıxış irsaliyelerini təşkil, anbarların arası fond transferi və sayma əməliyyatlarını edə bilərsiniz.

  Ehtiyatlar üçün istənilən detalda və cari hesab əsasında alış / satış qiymət və iskontolar təyin edə bilər, inventar əməliyyatlarını istənilən valyuta cinsi üzərindən edə bilərsiniz.

  Ehtiyatlar üçün üç dəyişik vahid təyin edə bilər, fərqli vahidlər üzərindən məlumat girişləri edə bilərsiniz.

  Ehtiyatları qruplar altında toplamaq, qrup əsasında ətraflı və məcmu hesabatlar ala bilərsiniz.

  anbar xərclərini, Giriş-OBF, Əldəki-OBF, LIFO və FIFO xərc növlərinə görə edə bilər, istənilən xərc növü əsasında hesabatlar ala bilərsiniz.

  Avtomatik sayma əməliyyatı sayəsində, sayma əvvəli və sonrası anbar vəziyyətlərinin müqayisə edə bilər, inventar kayıplarınızı təqib edə bilərsiniz.

  Hərəkət görən və ya hərəkətsiz bütün ehtiyatların kodlarını dəyişdirə, kart məlumatlarını şirkətdən-şirkətə və ya eyni şirkət içində kopyalaya bilərsiniz.

  Satın alma və müştəri sifarişləri istiqamətində, giriş / çıxış irsaliyelerini avtomatik hazırlaya bilərsiniz.

  Giriş / çıxış çatdırılma formalarını istəyə bağlı olaraq çatdırılma tipi əsasında təşkil edə bilərsiniz.

  anbar vəziyyətlərini anbar əsasında və ümumi bazda təqib edə bilər, bütün ambarlardaki fond vəziyyətlərini tək hesabat üzrə izləyə bilərsiniz.

  anbar mühasibat hesablarını istəyə bağlı olaraq fond əsasında, fond qrupu əsasında və ya ümumi bazda olmaq üzrə dəyişik şəkildə təyin edə bilər, istənilən şəkildə fond mühasibat inteqrasiyasını reallaşdıra bilərsiniz.

  Ehtiyatlar üçün kritik və optimal fond miqdarları təyin edə bilər, bu sayədə fond tədarük siyahıları bilərsiniz.

  Çatdırılma sənəd nömrələrinin avtomatik sıralandırabilirsiniz.

  Alınan və verilən konsinye giriş / çıxış irsaliyeleri təşkil, konsinye ehtiyatlar üçün alış / satış cədvəl və Statistics ala bilərsiniz.

  anbar kart və fişlerine ədədi və alfa ədədi xüsusi kodlar təyin edə bilər, bu bazda istənən bütün detallı və məcmu səhmdar hesabatlarını ala bilərsiniz.

  İlk Maddə Material, məmulatlar və Ticarət Mal istehsal və xərclərinizi, dəyişik düzəltmə üsullarına görə bilərsiniz.

  Düzəltmə fərqi mahsubunu avtomatik olaraq meydana gətirə bilərsiniz.

  Düzəltmə fərqlərini avtomatik olaraq fond dəyərlərinə əks etdirə bilərsiniz.

  Düzəltmə əvvəli və düzəltmə sonrası hesabatları ala bilər, düzəltmə fərqlərini təqib edə bilərsiniz.

  Faktura

  Bütün alış və satış fakturalarınızın AZN və istənilən valyuta cinsi əsasında girişlərini edə bilərsiniz.

  Fakturalara avtomatik olaraq sənəd nömrəsi verə bilər, sənəd nömrəsi idarəsi sayəsində mükerrer qeyd girişlərini maneə törədə bilərsiniz.

  İşlənən irsaliyeler istiqamətində, avtomatik olaraq irsaliyeden faktura meydana gətirə bilər, tək faktura üzərində birdən çox irsaliyeyi faturalaştırabilirsiniz.

  Faturalaştırılmış irsaliyelerin və faturalaşma müddətini keçən irsaliyelerin təqibini edə bilərsiniz.

  Satın alma və müştəri sifarişləri əsasında avtomatik olaraq alış / satış istiqrazlarının tənzimləyə, tək faktura üzərinə birdən çox sifarişi köçürə bilərsiniz.

  Fakturalarınızın mühasibat inteqrasiyasını toplu ya da birə-bir olaraq reallaşdıra bilərsiniz.

  Digər modullara (cari hesab, mühasibat) inteqrasiya edilməyən fakturalarınızın idarəsini edə bilərsiniz.

  Faturaları üçün başlıq və sətir əsaslı olmaq üzrə alfa ədədi və ədədi xüsusi kod təyin edə bilər, verilən xüsusi kodlar əsasında ətraflı və məcmu hesabatlar ala bilərsiniz.

  Açıq və qapalı faktura girişləri edə bilər, bağlı fakturalar üçün fərqli seyflər istifadə edə bilərsiniz.

  Faktura ödəmə vadelerini istənsə cari hesaba bağlı olaraq və / və ya faktura əsasında ayrı təyin edə bilərsiniz.

  Fakturaları ümumi dəyəri üzərindən məbləğ və ya yüzdə iskontosu və faktura xərclərini təyin edə bilər, faktura girişlərində fond maddələri üçün fərqli iskontolar müəyyən.

  Tevkifat faktura girişlərini edə bilər, ƏDV Tevkifat hesabatları ala bilərsiniz.

  Cari hesab, fond əsasında və / və ya ümumi bazda alış / satış cədvəl və Statistics ala bilərsiniz.

  Girişi edilən fakturalar istiqamətində ƏDV İcmal Hesabatı və ƏDV Lists ala bilərsiniz.

  Faktura plug içərisində cari hesab və kart fond çıxarış ala, cari hesab və mühasibat inteqrasiya məlumatlarını təqib edə bilərsiniz.

  Xidmət

  Xidmət növlərinə görə kart tərifi edə bilər, hərəkətləri AZN və istənilən valyuta cinsi əsasında girə bilər və hesabatlar ala bilərsiniz.

  Fond müstəqil olaraq gedər fakturalarının ilə (elektrik, xidmət, su və s) verilən və alınan xidmət (məsləhət, xidmət baxım və s) faktura girişlərini AZN və istənilən valyuta cinsinə görə təqib edə bilərsiniz.

  Serbest Meslek qəbzi girişlerinizi edə bilər, qəbz təqibi ilə əlaqədar hər cür məlumat və forma dökümlerini ala bilərsiniz.

  Çex / Senet

  Çex / Senet girişlərini AZN və istənilən valyuta cinsi və quru üzərindən edə bilərsiniz.

  On-line inteqrasiya iş xüsusiyyəti sayəsində girişi edilən çək / sənəd hərəkətlərini cari hesab, mühasibat və bank modullarına inteqrasiya edə bilərsiniz.

  Bank əsasında kəsilən çək / senetlerinizin hesabatlarını, vadelerine görə detallı olaraq ala bilərsiniz.

  Valyuta və TL əsasında, müştəri və öz çek / senetlerinizin ətraflı və məcmu hesabat və statistikalarını ala bilərsiniz.

  Bankların çək formatına görə kəsilən çeklerinizin dökümlerini avtomatik olaraq ala bilərsiniz.

  Çex / sənəd raporlarınızı istəyə bağlı olaraq yalnız çek və ya yalnız sənəd, həm çek həm sənəd olaraq alınan və verilən əsasında ala bilərsiniz.

  Çex / sənəd tarihçelerini təqib edə bilər, çek / sənəd vəziyyəti əsasında aktual və keçmişə dönük hesabatlar ala bilərsiniz.

  Avtomatik çek / sənəd çıxarma variantı ilə aylıq və ya gündəlik bazda çək / sənəd çıxararaq məlumat girişlərini daha ardıcıl hala gətirə bilərsiniz.

  Eyni anda birdən çox çek / sənəd üzərində vəziyyət dəyişikliyi edə bilərsiniz.

  Cari hesab və vədə əsasında çək / senetlerinizin hesabatlarını və statistikalarını ala bilərsiniz.

  Sifariş Rəhbərliyi

  Müştəri və satın alma sifarişlərinizi istənilən valyuta cinsi və TL əsasında edə bilər, bu bazda ətraflı və məcmu hesabatlar ala bilərsiniz.

  Siparişlerinin üçün təmrin təyin edə bilər, təmrin əsasında açıq / bağlı sifarişlərin ətraflı və məcmu hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Sifariş fişlerine istədiyiniz bazda detal məlumat girişləri edə bilər, ədədi və alfa ədədi xüsusi kodlar təyin bütün detallı və məcmu hesabatları ala bilərsiniz.

  Müştərilərdən gələn məhsul sifarişlərini ehtiyata edə bilər, sifariş girişlərində sərbəst anbar vəziyyətinə görə əməliyyat edə bilərsiniz.

  Müştəri siparişlerinin ilə Satın Alma sifarişlərinizi müqayisə, fond vəziyyətinə görə ehtiyac təyin edə bilərsiniz.

  Müştəri sifarişi ilə fond vəziyyətini müqayisə, sifarişə görə anbar vəziyyət analizi edə bilərsiniz.

  Kritik fond miqdarı altına düşən stoklarınızı təqib edə bilər və bu ehtiyatların sifarişlərini avtomatik olaraq verə bilərsiniz.

  Satın Alma və Müştəri sifarişlərini avtomatik olaraq çatdırılma və fakturaya çevirə bilərsiniz.

  Məhsul və tədarükçü əsasında satın alma sifarişlərinizi statistik və qrafiklərini ala bilərsiniz.

  Satın alma sifarişlərinizi avtomatik olaraq e-mail vasitəsi ilə tədarükçülərə göndərə bilərsiniz.

  Satın alma formlarınızı istədiyiniz şəkildə hazırlaya bilərsiniz.

  Mühasibat

  Mühasibat hərəkətlərini AZN və dövizli olaraq edə bilər, istənilən bazda hesabat və formaları ala bilərsiniz.

  Hesab planı kod quruluşunu hesab səviyyələri əsasında təşkil, hesab səviyyələri əsasında istənilən bütün hesabatları ala bilərsiniz.

  Qeydiyyat girişlərində, sətir kopyalama, sütun kopyalama, avtomatik ƏDV ayırma, fiş balansı senkronizasyon, hesab bağlama və s kimi funksiyalar sayəsində məlumat girişlərini daha ardıcıl bir şəkildə edə bilərsiniz.

  Mizan, Ümumi Mizan, Haqq-hesab Ekstraktı v.b. hesabatları AZN və istənilən valyuta cinsi əsasında ala bilər, kur fərqlərini və inflyasiya düzəltmə fərqlərini izləyə bilərsiniz.

  Fakturalara aid ƏDV məlumatlarının avtomatik və ya əl girişlərini edə bilər, endiriləcək ƏDV siyahısı dökümlerini ala bilərsiniz.

  Əks etdirmə cədvəli təriflər sayəsində, əks etdirmə əməliyyatlarını istənilən tarixlər arasında edə bilər, dövr sonu yekun əməliyyatlarını avtomatik olaraq reallaşdıra bilərsiniz.

  İstənilən tarix aralığında AZN və istənilən valyuta cinsinə görə konsolidə mizan ala, şirkətlər arası konsolidasiya təmin edə bilərsiniz.

  Cizgi dəftər dökümlerini almadan əvvəl ümumi səhifə sayı, borc / alacaq bərabərliyi kimi statistik məlumatlar ala bilərsiniz.

  Girişi edilən qeydlərə görə İnflyasiya Düzəltmə Mühasibat edə bilər, düzəltmə əvvəli və düzəltmə sonrası hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Hesabat və forma istehsalçı sayəsində, istifadəçi istəyinə bağlı olaraq sərhədsiz sayda hesabat və forma hazırlaya bilərsiniz.

  Sürətli məlumat girişlərini təmin etmək məqsədiylə fiş şərh təriflər edə bilər, daha əvvəl girilən şamları fərqli bir tarix və şirkətə kopyalaya bilərsiniz.

  Digər modullardan edilən entegrasyonlarda, mühasibat bildirişi gəlməsini istədiyiniz inteqrasiya şərhlərini müəyyən edə bilərsiniz.

  Maliyyə

  İstənilən tarix aralığında Balans hesabatı Tablosu, Gəlir Tablosu, Fon Axın Tablosu, Pul Axın Tablosu və qar paylama Tablosu kimi maliyyə hesabatları avtomatik olaraq hazırlaya bilərsiniz.

  Şirkət əsasında ayrı maliyyə hesabatları hazırlaya, master cədvəl üzərindən kopiyalama edərək istənilən quruluşda yeni cədvəllər yarada.

  Maliyyə tablolarınızı istənilən dil, valyuta cinsi və valyuta quru üzərindən ala bilərsiniz.

  Maliyyə tablolarınızı AZN və istənilən valyuta cinsi və quru əsasında, cüt tərəfli (əvvəlki dövr və cari dövr) olaraq ala bilərsiniz.

  İnflyasiya düzəltmə əməliyyatları ilə maliyyə tablolarınızın düzəltmə əvvəli və düzəltmə sonrası şəklində ala, düzəltmə fərqlərini cədvəllər üzərində izləyə bilərsiniz.

  Bank Əməliyyatları

  Banklar ilə əlaqədar şöbə, hesab nömrəsi telefon və s kimi məlumatları təyin edə bilər, tək kart üzərindən bankın AZN və istənilən valyuta cinsi əsasında girişlərini edə bilərsiniz.

  Nağd pul çəkmə, nağd pul yerləşdirilməsi, bank kreditləri, valyuta BOZDURMAK, repo çevrilmələri və ixrac əvəz qarşılığı kimi bank əməliyyatlarını edə bilərsiniz.

  Banklar ilə əlaqədar kredit margin və limitləri, verilə sənəd və mövcud kredit məlumatları müəyyən edə bilərsiniz.

  Hesab növlərinə görə ayrı və ümumi ümumi olaraq saldo təqibini edə bilər, hasil və saldo hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Banklar üçün illik faiz dərəcələrini, sənəd və çek qarşılığı kredit dərəcələri təyin edə bilər, bu bazda təqib edə bilərsiniz.

  Bank fiş formalarını istədiyiniz quruluşda hazırlaya, bank təlimatlarını avtomatik olaraq verə bilərsiniz.

  Vaxtı gəlməmiş artıq sizin bank əsasında təqib edə bilər, vəd uyğun maliyyə rəhbərliyi bilərsiniz.

  EFT və həvalə əməliyyatlarını edə bilər, həvalə avtomatlaşdırılması sayəsində banklardan gələn fayllardan (xml, txt və s) avtomatik olaraq bank plug yarada bilərsiniz.

  İstehsal

  Məmulat və yarı məmulat ehtiyatlar üçün istənilən xərc növünə görə reseptlər yarada bilərsiniz.

  Xammal ehtiyatlar üçün alternativ xammal və yarı məmul ehtiyatlar üçün alternativ yarı məmulat təyin edə bilərsiniz.

  Istehsal əməliyyatlarını resept əsasında və ya istənilən tarix aralığında toplu olaraq etdirə bilərsiniz.

  Resept əsasında ətraflı və məcmu xərc hesabatları və istehsal cədvəlləri ala bilərsiniz.

  Resept əsasında istehsal xərcləri müəyyən edə bilərsiniz, gedər payını tutar və xərc faizinə görə hesaplatabilirsiniz.

  Məmulat istehsalında istifadə xammalların sarfiyat və xərclərini faktura əsasında edə bilərsiniz.

  Məmulat xərclərini istənilən xərc metoduna görə, anbar və ya ümumi bazda hazırlaya bilərsiniz.

  Istehsal-mühasibat inteqrasiyasını on-line reallaşdıra bilərsiniz.

  Məmulat xərclərini Giriş-OBF, Əldəki-OBF, LIFO, FIFO xərc növlərinə görə edə bilər, bu bazda bütün xərc hesabatlarını ala bilərsiniz.

  Öz istehsal adətlərinizi görə ya da müştəri siparişlerinin istiqamətində məmulat istehsalının üçün lazım olan xammal və yarı məmul vəsait ehtiyac planlamanızı yarada bilərsiniz.

  Məmulat istehsalında istifadə xammal alışlar istiqamətində yüklənilən ƏDV siyahısına avtomatik olaraq ala bilərsiniz.

  Demirbaş

  Hər qurğular üçün kart açaraq qurğular alış məlumatları, satış məlumatları, giriş xərci məlumatlarını müəyyən edə bilərsiniz.

  Demirbaş alış qeydi, amortizasiya reallaşdırması, qurğular gedər girişlərini və satış əməliyyatlarını edə bilərsiniz.

  Qurğular üçün qrup və bölüm təyin edə bilər, qrup və bölüm əsasında bütün qurğular hesabatlarını ala bilərsiniz.

  İnflyasiya düzəltmə əməliyyatı nəticəsində yaranan düzəltmə fərqlərini raporlaya, mühasibat inteqrasiyası sayəsində düzəltmə fərqi mahsubunu avtomatik olaraq reallaşdıra bilərsiniz.

  Amortizasiya dəftəri, alış / satış hesabatları, gedər siyahısı və ƏDV məlumatlarını detallı və məcmu olaraq qurğular qrupu və hissəsi əsasında ala bilərsiniz.

  Xatırlatma və Xəbərdarlıq Sistemi

  Əhəmiyyətli gördüyünüz mövzu və ya mövzuları (İş yerində edəcəyiniz əhəmiyyətli bir iş, bir yığıncaq zamanı, yoldaşınızın ad günü vs), xatırladıcı ekranında təyin proqramın diləyiniz kimi sizə xatırlatmasını təmin edə bilərsiniz.

  Gündəlik, həftəlik, aylıq, illik dövrlərdə xatırlatmasını nizamlaya biləcəyiniz kimi proqramın açılış və kapanışlarında və ya bir dəfədə məxsus olmaq qeydi ilə xatırlatmasını təmin edə bilərsiniz.

  Xəbərdarlıq Sistemi sayəsində, cari hesab, Çex-sənəd, Sifariş, anbar və Faktura modulları üçün şirkət və ya istifadəçi əsasında, izleme, Qeydiyyat və Dəyişiklik əməliyyatlarında xəbərdarlıq mexanizmi inkişaf etdirə bilərsiniz.

  Diləsəniz xəbərdarlığın edilməsini istədiyiniz modulları filtrləmə edə bilərsiniz. Ediləcək xəbərdarlığın ekrana mesaj şəklində və ya e-poçt olaraq gəlməsini təmin edə bilərsiniz.

  Ekran Görünüşləri

  Referanslar

  Tab content goes here…

  Ətraflı Məlumat Tələb Edin

  Salam;

  Əgər, siz SentezFLEX Şirkət İdarəetmə Sistemi haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, aşağıdakı forma ilə birlikdə bizə məlumatlarınızı göndərə bilər və ən qısa müddət içərisində Müştəri nümayəndələrindən sizə ətraflı məlumat təqdim edilməsini təmin edə bilərsiniz.

  Adınız və Soyadınız (məcburi)

  Şirkət və ya Brend adı (məcburi)

  E-Mail ünvanınız (məcburi)

  Əlaqə qurula biləcək Telefon nömrəniz (məcburi)

  Iş yerinin daxilində Barkod oxucu və ya printer var mı?

  Iş yerinin daxilində kompüter sistemi var mı?

  Xahiş edirik təhlükəsizlik sualını cavablandırın.
  1+1 

 • sentezflex-sirket-idareetme-sistemiSentezFLEX iş proseslərinin hər mərhələsinə cavab verə biləcək, elastik həlli sistemi

  online-demo-buton

  SentezFLEX proqramını indi online olaraq yoxlaya bilərsiniz ..

  avadanliqlar-techizatlar

  Ehtiyacınız xüsusi bütün təchizatları sizə təqdim edirik.